• Оръжие +359 885 166 321 Облекло +359 885 711 677
Безплатна доставка за поръчки над 100лв.
Close
(0) продукта
Няма продукти в кошницата.
Каталог
  Filters
  Preferences
  Търси

  Правила за игра Tikka

  01 октомври 2021 г.

  Правила за провеждане и учстие в промоционална Кампанияна ВИП Оръжейни Комплекси

   

  1. Общи данни и Организатор на Кампанията
  1.  
   • Промоционалната Кампания (по-долу за краткост само “Кампанията”) се организира от „ВИП Оръжейни Комплекси ЕООД”със седалище и адрес на управление: гр. София , бул Д-р Г.М. Димитров 51, вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК: 25392188 , наричано по-долу за краткост „Организатор”.
   • Кампанията се организира с рекламна цел – за популяризиране на марката TIKKA .
   • Настоящите правила за провеждане и участие в промоционална Кампания с награди на ВИП Оръжейни комплекси са задължителни за всички участници в Кампанията и за Организатора.
   • Настоящите правила за провеждане и участие в промоционална Кампания с награда на TIKKA се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на следния интернет адрес: https://guns.bg/bg/pravila-za-igra-tikka Организаторът си запазва правото едностранно да изменя и допълва правилата, като обявява този факт, заедно с направените изменения и допълнения, публично на посочения по-гoре интернет адрес.
  1. Период и място на провеждане на промоционалната Кампания

  2.1. Кампанията се провежда в периода от 01.10.2021г. до 31.10.2021г. вкл.

  2.2. Кампанията се провежда на територията на Република България.

  1. Право на участие

  3.1. Право на участие в Кампанията има всяко дееспособно физическо лице, което към датата на провеждане на Кампанията е навършило 18 години и което пребивава на територията на Република България (по-долу за краткост само “Участник”).

  3.2. В Кампанията нямат право да участват управители и служители на Организатора и негови дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Кампанията, както и членове на техните семейства.

  1. 3. В Кампанията имат право да участват само лица с валидно разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие
  2. 4. Всяко лице/участник има право на едно участие в Кампанията чрез публикуване на авторка снимка, в секцията коментари на обособените за целта публикации във Facebook на страницата на Организатора - https://www.facebook.com/GUNS.bg.Shop, която отговаря на зададените условия.
  3. Награди и определяне на печеливши участници:

  4.1. След края на периода на кампанията ще бъде извършено теглене на наградата. В тегленето ще попаднат всички участници, които са спазили поставените условия на Кампанията.

  4.2. Награда от Кампанията ще бъде  изтеглена на случаен принцип чрез томбола, проведена в офиса на Организатора от тричленна комисия. Томболата ще се тегли автоматично, чрез платформата, където ще бъде заложена информацията за всички участници в съответния период. Тегленето ще бъде заснето и публикувано на страницата на Организатора във Фейсбук: https://www.facebook.com/GUNS.bg.Shop

  4.3 Наградният фонд на Кампанията е 1 брой (един брой) Карабина TIKKA T3x CTR SYN кал. 308 Win NS 51cm MT 10з.         

  • Наградата е персонална и не може да се прехвърля на трети лица.
  1. Получаване на награди

  5.1.  Наградатасе получава персонално, след като Печелившият покаже всички изискуеми документи за валидно участие.

  5.2. В случай че печеливш участник не получи наградата си в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

  5.3. Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.

  5.4. Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

  5.5. Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Кампанията. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).

  6. Допълнителни условия

  6.1.  Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни от участник.Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник не е предоставил валидни документи за легитимаци

  6.2. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши официалните правила на Кампанията ще бъде дисквалифициран от Организатора. За нарушение се смятат действия като:

  а) получаване на повече от една регистрация (снимка)

  б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното лице в Кампанията; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите официални правила.

  Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на настоящите официални правила.

  6.3. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. Организаторът, както и свързаните него дъщерни дружества и майка, не носят никаква отговорност за каквито и да било лични увреждания (вкл. но не само смърт и телесно увреждане) или имуществени щети, претърпени от което и да било лице, които изцяло или отчасти, пряко или косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на или злоупотребата с каквато и да е награда, регистрация или участие в Кампанията и свързаните с нея дейности.

  6.4. Оргарнизаторът не носи отговорност и за всякакви други грешки, независимо дали са човешки, технически, механични, електронни или мрежови, вкл., но не само такива във връзка с администраиране на Кампанията или  в каквито и да било материали във връзка с Кампанията.

  6.5. В случаите на извънредни (форс мажорни) обстоятелства, Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията.

  6.6. С извършването на регистрация съгласно т.3 по-горе, всеки участник се счита уведомен и запознат с настоящите официални правила на Кампанията и се съгласява с тях.

  6.7. Всеки участник в Кампанията поема изцяло на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието му в Кампанията.

  6.8. Участник може да иска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието му в Кампанията във всеки един момент до приключване на Кампанията. За целта той трябва да изяви писмено желанието си за това пред Организатора на посочения по-горе адрес.

  6.9. Всички спорове, възникнали във връзка с Кампанията ще бъдат уреждани в дух на разбирателство и по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване съобразно действащото българско законодателство, пред компетентния български съд в гр. София.

  7. Уведомление относно личните данни

  7.1. Защита на личните данни

  7.1.1. Организаторът на Кампанията се задължава да защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

  7.1.2. Включвайки се в Кампанията чрез регистрация за участие, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на Организатора –„ВИП Оръжейни Комплекси ЕООД”.

  7.1.3. Всеки участник предоставя необходимите за участие в Кампанията лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

  – администриране на промоционалната кампания;

  – идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

  7.1.4. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

  7.1.5. С участието си в Кампанията и приемането на настоящите правила участникът декларира изрично, че:

   предоставя свои собствени лични данни;

  – е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай, че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в Кампанията;

  – изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно правилата, посочени в същите;

  7.1.6.  Организаторът ще обработва личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната Кампания.

  7.1.7. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили, се унищожават в срок до 30 (тридесет) дни след края на Кампанията.

  7.1.8. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната Кампания на Организатора, има право на:

  – информация за процесите на обработка;

  –  достъп до предоставените от негообработени лични данни;

  – преносимост на личните данни;

  – коригиране на неточни данни;

  – ограничаване на обработването;

  – възражение за обработването пред Организатора, КЗЛД или компетентния съд;

  – изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

  7.1.9. Упражняването на посочените в настоящия раздел права се осъществява от участника лично чрез подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. София , бул Д-р Г.М. Димитров 51, както и на имейл e-shop1@guns.bg, което заявление следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

  8.1.13. В случай, че спечелил награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в Кампанията.

  1. Прекратяване на Кампанията

  9.1. Кампанията може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи провеждане на Кампанията. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на следният адрес: www.guns.bg

  Настоящите правила са приети и публикувани от Организатора – „ВИП Оръжейни Комплекси ЕООД”  на 02.10.2021г.